75 61 83 00

Privatlivspolitik

Maskiner A/S (CVR nr.: 26017335) er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Maskiner A/S
Silkeborgvej 138, 8700 Horsens
CVR-nr.: 26017335
Telefon: +45 75 61 83 00
E-mail: info@maskiner-as.dk

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Maskiner A/S behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Nedenfor kan du se, på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

Rekruttering

Søger du opfordret eller uopfordret en stilling hos Maskiner A/S, er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Dette omfatter dine almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, herunder oplysninger du har angivet i din ansøgning og øvrigt materiale du fremsender til os. Vi ønsker ikke at modtage dit CPR-nummer, andre fortrolige oplysninger eller følsomme oplysninger, såsom dine helbredsforhold.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at vurdere dig som mulig kandidat, til en stilling hos os. Vores interesse vurderes at være legitim, fordi behandlingen er nødvendig for at vurdere om du kunne være en interessant kandidat for os.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, vil dette ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

Kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Som kunde, leverandører eller samarbejdspartner hos Maskiner A/S, er det nødvendigt at behandle personoplysninger om dig som kontaktperson. Dette omfatter dine almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, herunder dine kontaktoplysninger.

Formålet med at behandle dine personoplysninger, er at administrere vores samarbejdsforhold. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig, samt indskrive dig i vores systemer til brug for fremtidige samarbejder. Dette er nødvendigt for vores fremtidige drift og for at etablere et muligt samarbejde. Vi behandler endvidere dine personoplysninger, som led i behandling af dit køb og levering af vores ydelse. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af overholdelsen af vores kontraktretlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i henhold til den aftale vi har indgået, med dig som kunde eller samarbejdspartner.

Oplysninger om dig, som indgår som led i regnskabspligtigt materiale jf. bogføringslovens §3, vil blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter, at den pågældende postering anses som værende bogført, jf. bogføringslovens §12. Øvrige oplysninger om dig vil blive opbevaret så længe at vi har et samarbejdsforhold.

Chat på hjemmesiden

Når du skriver til os gennem chatten på vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger. Dette omfatter dine almindelige personoplysninger, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, herunder dit navn, e-mailadresse og IP-adresse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er, at kunne give dig den mest effektive service, hvorunder vi kan se hvorhenne du står på vores hjemmeside, når du skriver til os gennem chatten.

Behandlingen af dine personoplysninger, når vi besvarer din henvendelse gennem chatten, sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse består i at besvare din henvendelse.

Behandlingen af dine personoplysninger vil finde sted, indtil vi har besvaret din henvendelse.

Videoovervågning

Vi har videoovervågning på forskellige områder. Det kan derfor ske, at vi optager en video af dig. Det er skiltet i det konkrete område, hvis der er videoovervågning.

Formålet med videoovervågningen er at sikre mod kriminalitet.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • At sikre vores områder mod kriminalitet (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

Vi opbevarer overvågningsvideos i 3 måneder, medmindre konkrete forhold gør det nødvendigt at opbevare oplysningerne længere.

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan det være nødvendigt at videregive disse til eksterne parter. Herunder til leverandører af IT-løsninger til brug for kommunikation med dig, bogføring af posteringer, som udspringer af vores løbende leverandør-/kundeaftaleforhold og til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev. I relevante tilfælde videregives dine personoplysninger til SKAT, vores bank eller vores revisor.

Vi videregiver som udgangspunkt, udelukkende dine personoplysninger til datamodtagere indenfor EU, som er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger. I nogle tilfælde anvender vi databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som indenfor Unionen, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data. Herunder sikrer vi os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form indgåede SCCer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • få indsigt i dine personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden. 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

English version

Privacy policy

Maskiner A/S (CVR no.: 26017335) is the data controller for the information we process about you, and we ensure that your personal data is processed in accordance with the law. We take your data protection seriously, which is why we have adopted this privacy policy, which tells you how we process your personal data.

Contact Information

If you wish to contact us regarding our processing of your personal data, you can do so at:

Maskiner A/S
Silkeborgvej 138, 8700 Horsens
Denmark
CVR no.: 26017335
Telephone: +45 75 61 83 00
E-mail: info@maskiner-as.dk

Processing of personal data

Personal information is all kinds of information that can be attributed to you to one extent or another. This privacy policy describes how Maskiner A/S processes your personal data. We only process information about you that is necessary and processed for a purpose, and we always treat your personal data confidentially.

Data security

We have taken appropriate technical and organizational measures to secure your information against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or unauthorized access. We ensure that processing can only take place when all data protection principles are met.

We keep the data up to date

As our service is dependent on your personal data being correct and up-to-date, we ask that you inform us of relevant changes to your personal data. You can use the contact information above to notify us of your changes, and we will ensure that your personal information is updated. If we ourselves become aware that your personal data is incorrect, we will update the information and notify you accordingly.

Below you can see on what basis we process your information, for what purpose and for how long we store it.

Recruitment

If you apply for a position at Maskiner A/S, solicited or unsolicited, it is necessary to process your personal data. This includes your general personal data, cf. Article 6 of the Data Protection Regulation, including information you have provided in your application and other material you send to us. We do not wish to receive your CPR number, other confidential information or sensitive information, such as your health conditions.

The purpose of processing personal data about you in the recruitment process is to determine whether you are a qualified candidate for a vacant position with us. The processing of your personal data takes place on the basis of our legitimate interest, cf. the data protection regulation, article 6, subsection 1, letter f, which consists of assessing you as a possible candidate for a position with us. Our interest is considered to be legitimate because the processing is necessary to assess whether you could be an interesting candidate for us.

Application and attachments can be stored for up to 6 months after the recruitment process has been completed, after which your information will be deleted. The purpose of storage after the end of the recruitment process is to protect interested parties in the event of possible objections about discrimination etc. during the recruitment process.

If we wish to save your application with attachments, with a view to possible future employment, this will be done based on your consent (data protection regulation art. 6, subsection 1, letter a).

Customers, suppliers and business partners

As a customer, supplier or business partner at Maskiner A/S it is necessary to process personal data about you as a contact person. This includes your general personal data, cf. Article 6 of the Data Protection Regulation, including your contact information.

The purpose of processing your personal data is to manage our working relationship. The processing of your personal data takes place on the basis of our legitimate interest, cf. the data protection regulation's article 6, subsection 1, letter f, which consists of communicating with you, as well as registering you in our systems for use in future collaborations. This is necessary for our future operations, and to establish a possible collaboration. We also process your personal data as part of processing your purchase and delivery of our service. Here, the processing of your personal data takes place based on compliance with our contractual obligations, cf. the data protection regulation, article 6, subsection 1, letter b, in accordance with the agreement we have entered into with you as a customer or business partner.

Information about you, which is included as part of material required to be accounted for, cf. §3 of the Bookkeeping Act, will be stored for 5 years + the current year after the entry in question is considered to have been posted, cf. §12 of the Bookkeeping Act. Other information about you will be stored as long as we have a working relationship.

Chat on the website

When you write to us through the chat on our website, we process your personal data. This includes your general personal data, according to Article 6 of the Data Protection Regulation, including your name, email address and IP address.

The purpose of the processing of personal data is to be able to provide you with the most efficient service, during which we can see where you are on our website when you write to us through the chat.

The processing of your personal data, when we respond to your inquiry through the chat, takes place based on our legitimate interest, cf. the data protection regulation, article 6, subsection 1, letter f. Our legitimate interest consists in answering your inquiry.

The processing of your personal data will take place until we have answered your inquiry.

Video surveillance

We have video surveillance in various areas. It may therefore happen that we record a video of you. It is signposted in the specific area if there is video surveillance.

The purpose of video surveillance is to protect against crime.

We process this information on the following processing basis:

 • To secure our areas against crime (data protection regulation art. 6, subsection 1, letter f)

We store surveillance videos for 3 months, unless specific conditions make it necessary to store the information longer.

Disclosure of personal data

In connection with the processing of your personal data, it may be necessary to pass this on to external parts. Including to suppliers of IT solutions for use in communication with you, bookkeeping of postings that arise from our ongoing supplier/customer agreement relationship and for use in sending out our newsletter. In relevant cases, your personal data is passed on to SKAT, our bank or our accountant.

As a starting point, we only pass on your personal data to data recipients within the EU who are subject to appropriate security measures. In some cases we use data processors/suppliers in unsafe third countries. When the legislation of third countries does not offer the same security as within the Union, we have stricter obligations in the protection of your data. Below we ensure that there is a legal basis for the transfer in the form of concluded SCCs, cf. the data protection regulation art. 46, subsection 2, letter c, and that the information is processed under adequate security measures.

Your rights

By contacting the contact information at the top of the page, you can:

 • gain insight into your personal data
 • have your registered personal data corrected
 • have personal data about yourself deleted
 • have the processing of your personal data restricted.
 • have your personal data handed over (data portability) regarding to transfer to another data controller
 • object to the processing

If you give consent to us, your consent is voluntary, and there are no consequences for you if consent is not given, is given only to certain points, or is later revoked.

Consent can be revoked at any time by using the contact information above.

When you contact us with a request to make use of the above rights, we will respond to you within one month. If we cannot accommodate your request, you would get a reason why.

To make use of your rights or if you have any questions about the above, you can contact us.

If you are subsequently dissatisfied with the way in which we process your information, you have the right to lodge a complaint with the Danish Data Protection Authority.