HVAD GØR VI FOR AT EFTERLEVE GDPR?

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Maskiner A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: mathilde@maskiner-as.dk eller telefon 76273201

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. 

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og CVR nummer.

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, telefonnummer, CVR nummer og bankoplysninger.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter kan vi med dit samtykke gemme ansøgning og bilag i 6 mdr.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag, med dit samtykke max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes nyt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,

misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

–    Behandling af dit køb og levering af vores ydelse

–    Administration af din relation til os

–    Evt. udsendelse af nyhedsbrev

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

–    Behandling af vores køb/ydelser

–    Administration af din relation til os

–    Evt. udsendelse af nyhedsbrev

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev, at vi gemmer din stillingsansøgning og at vi som medarbejder gemmer oplysninger om dig er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, lønbureau, revisor, it-support og hjemmeside-hosting. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fragtfirmaer, banker, inkasso, forsikringsselskaber, pensionskasser, SKAT, ATP og Virk.dk

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Brug af cookies

Vi bruger cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Denne cookie slettes fra din browser når du afslutter besøget hos os. Vi anvender den opsamlede viden vi til at forbedre vores website så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi tillige cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.
 

Google analytics

Vi anvender desuden Google Analytics cookies til at måle din brug af vores hjemmeside. Disse målinger bruges til at lave statistik over brugen af websitet, samt til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af vores hjemmeside.
Cookien indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en webside der bruger Google Analytics. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse.

 
Sådan slår du cookies fra i Google Analytics:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 

Google ads

Vi anvender Google Ads cookies til at styre vores online annoncering, herunder remarketing. 

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk at det kan betyde at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies


Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647


Vejledning i at slette cookies i Safari
http://support.apple.com/kb/ph5049


Vejledning i at slette cookies på Safari iOS
http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 

Dette websted ejes af;

Maskiner A/S
CVR-nr.  26017335
Silkeborgvej 138
DK-8700 Horsens

 

 

English version 

Privacy and cookie policy

We take your data protection seriously. We process personal data and therefore we have adopted this privacy policy, which informs you of how your personal data is processed.

Maskiner A/S are data controller for the data that we collect concerning you and we ensure that your personal data is processed in accordance with the legislation.

If you wish to contact us regarding our processing of personal data, you can do that by: info@maskiner-as.dk or by +45 7561 8300

Processing of personal data

Personal data is every kind of information which in some way can be assigned to you.

As a customer the following personal data is collected: Name, company address, telephone number, email address, CVR or VAT number.

As a supplier and business partner the following personal data is collected: Name, e-mail address, Telephone number, CVR or VAT, banking information

Normally we collect and process the following type of data: a unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP-address, geographical location, as well as which pages you click (interests). To the extent that you give your consent to and enter data yourself we furthermore process: name, phone number, email, address and payment information. Typically, this would be in connection with login creation or filling out our contact form.

Recruitment policy

When receiving a job application and relevant appendices, the materiel will be read by the relevant manager with the purpose of answering and assessing the content in relation to a defined job.

Job applications and CV’s are shared internally with relevant persons in the recruitment process and will not be disclosed to anyone outside the company.

Job applications and CV’s are saved until the right candidate is found and the recruitment process has been completed - then it will be deleted.

For unsolicited applications, the application and CV will be saved for a maximum of 6 months after which it will be deleted. 

If the application and CV are saved for more than 6 months, special consent of the candidate is obtained.

Safety

We have taken the necessary technical and organizational measures to prevent that your data accidentally or illegally gets deleted, released, lost, impaired or gets to the knowledge of any unauthorized persons, abused or in any way processed against the legislation.

Purpose

Personal data about customers is collected for the following purposes:

–    Processing your purchase and supply our services

–    Administration of your relation with us

–    Receiving Newsletters

Personal data about suppliers and business partners is collected for the following purposes:

–    Processing purchases/services

–    Administration of your relation with us

–    Receiving Newsletters

The data collected on our website is used to identify you as a user and show you the ads which will most likely be relevant to you, to register your purchases and payments, as well as to provide you with the services you have requested, for example to send you our newsletter. In addition to this we use your data to optimize our service and content.

–    Processing your purchase and provide our service

–    Satisfy your request concerning products or services

–    Improving our products and services

–    Adjusting our communication and marketing to you

–    Adjusting our partners communication and marketing to you

–    Administration of your relation to us

–    Meeting the legal requirements

Data minimization

We only collect, process and store the personal data necessary to fulfill our purpose. Furthermore, it may be determined by law, what type of data it is necessary to collect and store in connection with our business practices. The type and the extent of the personal data we process can be determined by the need to comply with a contract or any other legal obligation.

Data is updated

Since our service depends on the fact that your data is correct and up to date, we ask you to inform us about relevant changes in your personal data. You can make use of the contact information provided above to inform us about your changes, then we will make sure to update your data. If we notice that any data is incorrect, we will update the data and inform you about this.

Storage period

The data is stored in the time span which is allowed according to the legislation, and we will delete it when it is no longer necessary. The time span depends on the data’s character and the basis for the storage. According to this, it is not possible to state a general time span for when data is deleted.

Consent

Your consent to receiving our newsletter is voluntary, and you can withdraw it by contacting us at any time. Use the contact information above, if you want further information.

Passing on data

We use a number of third parties for storage and processing of data, including IT suppliers, Payment agencies, accountant, IT-support. They only process data on our behalf and may not use it for their own purposes. In relevant cases data is given to transport companies, banks, debt collection, insurance companies, pension companies, SKAT ATP and Virk.dk.

We will only pass on data such as name, email and so on for other purposes, if you give your consent.

We only make use of data processors in EU or in countries, which can protect data properly.

 

Data concerning your website use, which ads you receive and click, your geographical location, gender and age segment et cetera, is passed on to third party to that extent that the data is known. You can find out the third parties we are dealing with in the section “Use of cookies” below. The data is used to focus the advertising.

Use of cookies

When you visit our website, information about you, which is used to adjust and improve our content and increase the value of the ads shown, is collected. If you do not want information about you to be collected, you should delete your cookies and refrain from visiting the website. You can see a list of what information is collected, their purpose and what third parties can access them below. 

Cookies are stored on your computer, mobile phone or similar with the purpose of recognizing it, remember settings, make statistics and focus the ads. Cookies cannot contain damaging content, such as virus.

If you delete or block cookies ads will maybe become less relevant to you and occur more often. Furthermore, you risk that the website does not work optimally and that some content cannot be accessed.

What is a cookie?
A cookie is a small text file which is stored on your computer to keep track of what happens during your visit and to recognize the computer. A cookie only contains text, is not a program and cannot contain virus.

How to reject or delete cookies
You can always reject the use of cookies on your computer by changing the settings in your web browser. Where you find the settings depends on your browser. Note, that if you reject cookies many functions and services may become unavailable, because these functions and services are based on the website remembering your choices.

Cookies which you have previously accepted can easily be deleted. If you use a PC/computer with a recent web browser you can delete cookies by pressing CTRL + SHIFT+ Delete. If this does not work or if you use a MAC, you start by finding out what browser you use and then click on the following link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Remember: If you use more than one browser you need to delete cookies in all of them.

Your rights

At any time, you have the right to be informed of what data we process concerning you, from where we have collected it and what we use it for. You may also be informed about how long we store your data, and who receives data concerning you, to that extent that we pass on data in Denmark and to foreign countries.

If you request, we can inform you about what data we process concerning you. The access might be limited with respect to privacy protection, business secrets and immaterial rights.

You can make use of your rights by contacting us. You can find our contact information at the top.

If you think that the personal data we process concerning you is imprecise, you have the right to have it corrected. In that case you must contact us and inform us what the imprecision is and how it can be corrected.

In some cases, we will have an obligation to delete your personal data. This is for instance the case if you withdraw your consent. If you think that your data is no longer necessary to the purpose we collected it for, you can request it to be deleted. You can also contact us if you believe that your data is processed in contravention of the law or other legal obligations.

You can also lodge a complaint with a supervisory authority.

When you contact us with a request to have your personal data corrected or deleted, we examine whether the requirements are fulfilled, and if that is the case, we make the changes or delete as soon as possible. 

You have the right to object to the processing of your personal data. You can also object to the processing of our passing of your data for marketing purposes. You can make use of the contact information at the top to object. If your objection is justified, we make sure to stop the processing of your personal data.

You can make use of data portability if you want your data transferred to another data controller or data processor.

On our own initiative, we delete your personal data, when it is no longer needed for the purpose we collected it for.

This website is owned by

Maskiner A/S

VAT: 26017335,

Silkeborgvej 138

8700 Horsens